ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Poistky

  Užívateľ, ktorý chce používať účet s odročenou lehotou splatnosti musí pri podpise zmluvy predložiť primerané záruky. Tieto záruky môžu mať formu:

  - bankovej záruky - užívateľ je povinný získať bankovú záruku a predložiť ju v zákazníckom mieste za účelom overenia; uzatvorenie zmluvy pre účet s odročenou splatnosťou bude možné len po schválení bankovej záruky; schválenie bankovej záruky môže trvať niekoľko pracovných dní; v záujme urýchlenia procesu schvaľovania musí byť banková záruka vydaná bankou v súlade s formulárom k dispozícii na adrese: link,

  - poistnej záruky - užívateľ je povinný získať poistnú záruku a predložiť ju v zákazníckom mieste za účelom overenia; každá záruka si vyžaduje schválenie; uzatvorenie zmluvy pre účet s odročenou splatnosťou je možné po schválení poistnej záruky; schválenie poistnej záruky môže trvať niekoľko pracovných dní; v záujme urýchlenia procesu schvaľovania musí byť poistná záruka vydaná poisťovacou spoločnosťou v súlade s formulárom k dispozícii na adrese: link,

  - peňažnú - užívateľ je povinný vyplniť formulár platobného vyhlásenia a zaplatiť deklarovanú sumu na bankový účet uvedený vo formulári; užívateľ ciest bude môcť zmluvu podpísať až po zaúčtovaní zaplatenej sumy na bankovom účte; formulár platobného vyhlásenia je k dispozícii na adrese: link,

  - zodpovedajúcich záruk od tretích strán, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v § 6 ods. 1 bod  4) vyhlášky Ministerstva infraštruktúry z 30. apríla 2011 o úhrade elektronických platieb a ich zúčtovaní a odovzdávaní elektronických platieb a peňažných pokút na účet Národného cestného fondu (takouto treťou stranou môže byť napríklad poskytovateľ palivovej karty, ktorou bude užívateľ spoplatnených ciest využívajúci účet s odročenou splatnosťou okrem iného platiť mýto za jazdu po týchto cestách).

  Príslušné zabezpečenie musí chrániť všetky očakávané platby vzhľadom na mesačné zúčtovacie obdobie a musí byť predkladané najmenej po dobu 1 roka. Vzor bankovej záruky, ktorá je jedným zo spôsobov zabezpečenia elektronického platenia mýta je k dispozícii na každom kontaktnom a distribučnom mieste a na webovej stránke www.viatoll.pl. Záruka môže byť vydaná iba v poľštine alebo angličtine, dokumenty vydané v iných jazykoch nebudú akceptované. Záruka musí zahŕňať všetky príslušné ustanovenia uvedené v názornej ukážke formulára. Ak nebude niektoré z ustanovení dodržané, záruka nebude prijatá.

  Záručná suma bude stanovená na základe počtu registrovaných vozidiel alebo predpovedaných registrácií pre užívateľský účet a plánované využívanie spoplatnenej cestnej siete vozidlami. Musí pokrývať maximálne využitie siete spoplatnených komunikácií v priebehu 1,5 mesiaca (mesačný ťarchopis + 14 dňová lehota splatnosti). V prípade priradenia ďalších vozidiel k užívateľskému účtu bude užívateľ povinný zvýšiť podľa potreby sumu záruky. Základným princípom je, že bez ohľadu na počet vozidiel registrovaných na užívateľskom účte musí byť celková výška mýta pokrytá garantovanou sumou. Kalkulačka sumy, na ktorú má byť vydaná záruka je uvedená na webovej stránke www.viatoll.pl.

  Užívateľ bude o blížiacej sa lehote uplynutia platnosti záruky informovaný 60 dní vopred tak, aby užívateľ mohol predložiť obnovenú záruku najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti. Neznamená to, že užívateľ je oslobodený od monitorovania platnosti a sumy uvedenej v zaistení záruky. Ak užívateľ neobnoví záruku 30 dní pred uplynutím lehoty platnosti alebo v prípade, ak suma pohľadávky za elektronický výber mýta dosiahne 99 % z hodnoty uvedenej v záruke, užívateľský účet sa zmení na predplatený účet so zostatkom rovným 0 PLN. V takomto prípade bude užívateľ povinný dodržiavať Všeobecné podmienky pre taký užívateľský účet k dispozícii na stránke www.viatoll.pl bez toho, aby strany museli zmeniť zmluvu alebo prijať iné opatrenia.