ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Čo ak poruším povinnosť?

    V prípade porušenia povinnosti uhradenia elektronického mýta, t.j. ak vozidlo nie je registrované v Systéme viaTOLL, ďalej v prípade nesprávnej inštalácie viaBOXu, nesprávnej kategorizácie vozidla pri registrácii, vjazdu na platený úsek bez uhradenia poplatku a pod., budú uložené pokuty stanovené v čl. 13k Zákona o verejných cestách a niektorých iných zákonov.

    V súlade s poučením, ktoré sa nachádza na konci správneho rozhodnutia, každý užívateľ, ktorý je pokutovaný, má právo sa proti udelenej pokute odvolať v lehote 14 dní od dňa doručenia rozhodnutia o udelení pokuty. Na základe informácií, ktoré užívateľ predloží, Hlavný dopravný inšpektorát Poľskej republiky (GITD - Główny Inspektorat Transportu Drogowego) môže v prípade pochybností vyzvať operátora systému viaTOLL, aby predložil vysvetlenia a overil predložené informácie. Ak GITD v rámci konania rozhodne, že daná pokuta nebola udelená v súlade so zákonom, v takom prípade pokutu zruší a zaplatená pokuta bude užívateľovi vrátená.

    Formálne odvolanie od udelenej správnej pokuty je jediný spôsob, akým sa dá požiadať o zmenu rozhodnutia. Konečné rozhodnutie vydáva kontrolný úrad po analýze všetkých podkladov súvisiacich s danou záležitosťou.