ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
800 101 101

(zadarmo z pevnej linky v Poľsku)

+48 22 521 10 10

(volanie z mobilných telefónov alebo zo zahraničia bude účtované)

Sadzobník poplatkov

  Sadzby elektronických mýtnych poplatkov platných v systéme viaTOLL, a to v prílohách 3 a 4 k Nariadeniu vlády Poľskej republiky o výkaze štátnych ciest alebo ich úsekov, na ktorých sa vyberajú elektronické mýtne poplatky a o výške týchto elektornických mýtnych poplatkov. Nariadenia, ktorými sa mení zoznam spoplatnených úsekov, nájdete v záložke Právne podklady.

  Výška elektronicky účtovaných poplatkov pre štátne cesty kategórie A a S alebo ich úsekov, na ktorých sú účtované elektronické poplatky

  Kategória vozidla Výška elektronicky účtovaného poplatku za prejazd 1 km štátnej cesty (v PLN)
  Kategórie vozidiel v EURO v závislosti od limitov emisie výfukových plynov (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5

  Motorové vozidlá s maximálnou celkovou hmotnosťou (2) od 3,5 t do 12 t

  0,40 0,35 0,28 0,20
  Motorové vozidlá s maximálnou celkovou hmotnosťou (2) nad 12 t 0,53 0,46 0,37 0,27
  Autobusy bez ohľadu na maximálnu celkovú hmotnosť 0,40 0,35 0,28 0,20

  Výška elektronicky účtovaného poplatku pre štátne cesty kategórie GP a G alebo ich úsekov, na ktorých sú elektronicky účtované poplatky

  Kategória vozidla Výška elektronicky účtovaného poplatku za prejazd 1 km štátnej cesty (v PLN)
  Kategórie vozidiel v EURO v závislosti od limitov emisie výfukových plynov (1)
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5
  1 2 3 4 5

  Motorové vozidlá s maximálnou celkovou hmotnosťou (2) od 3,5 t do 12 t

  0,32 0,28 0,22 0,16
  Motorové vozidlá s maximálnou celkovou hmotnosťou (2) nad 12 t 0,42 0,37 0,29 0,21
  Autobusy bez ohľadu na maximálnu celkovú hmotnosť 0,32 0,28 0,22 0,16

  (1) V súlade s predpismi smernice Rady č. 70/220/EHS z dňa 20. marca 1970 o aproximácii predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi zo zážihových motorov motorových vozidiel (úradný vestník EÚ L 76 z dňa 06.04.1970, str. 1, v znení neskorších predpisov; úradný vestník EÚ poľské špeciálne vydanie, kap. 13, t. 1, str. 64, v znení neskorších predpisov), smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/62/ES z dňa 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (úradný vestník EÚ L z 187 z 20.07.1999, str. 42, v znení neskorších predpisov; úradný vestník EÚ poľské špeciálne vydanie, kap. 7, t. 4, str. 372, v znení neskorších predpisov), smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/55/ES z dňa 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách (Euro IV a V) (úradný vestník EÚ L 275 z dňa 20.10.2005, str. 1, v znení neskorších predpisov) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z dňa 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (úradný vestník EÚ L 171 z dňa 29.06.2007, str. 1, v znení neskorších predpisov).

  (2) Maximálna celková hmotnosť spolu s maximálnou celkovou hmotnosťou prívesu (návesu).

  Na našej webstránke nájdete praktickú mýtnu kalkulačku, pomocou ktorej si môžete veľmi jednoducho vypočítať výšku poplatkov za prejazd vami vybranej trasy. Mýtna kalkulačka vám po zadaní začiatočného a cieľového miesta vašej cesty, a po určení triedy vášho vozidla, na základe týchto informácií, vypočíta najkratšiu trasu (najrýchlejšiu cestu po spoplatnených úsekoch cestnej siete), predpokladaný čas a očakávaný poplatok za prejazd spoplatnených úsekov.