TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Co jeśli naruszę obowiązek?

    W przypadku naruszenia obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej, tj. braku rejestracji pojazdu w Systemie viaTOLL, nieodpowiedniej instalacji viaBOX, nieprawidłowego określenia kategorii pojazdu przy rejestracji, wjazdu na odcinek płatny bez uiszczenia opłaty itp. zostają nałożone kary określone w art. 13k Ustawy o drogach publicznych.

    Zgodnie z pouczeniem znajdującym się na końcu decyzji administracyjnej, każdy użytkownik, na którego zostanie nałożona kara może się od niej odwołać w terminie 14 dni liczonych od dnia doręczenia decyzji. Na podstawie dostarczonych przez użytkownika informacji GITD może w przypadku wątpliwości wezwać operatora systemu viaTOLL do złożenia wyjaśnień i weryfikacji otrzymanych informacji. Jeśli w wyniku postępowania GITD stwierdzi, że kara została nałożona na użytkownika niezgodnie z prawem, wówczas uchyli ją a kwota kary pieniężnej zostanie zwrócona użytkownikowi.

    Formalne odwołanie się od nałożonej kary administracyjnej jest jedynym sposobem wnioskowania o uchylenie decyzji. Ostateczna decyzja jest wydawana przez organ kontrolny po przeanalizowaniu wszystkich materiałów związanych ze sprawą.