TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Stawki opłat

  Wysokość stawek

  Stawki opłaty elektronicznej obowiązujące w Systemie viaTOLL w Załącznikach nr 3 i 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Rozporządzenia zmieniające listę odcinków płatnych znajdują się w zakładce Podstawy prawne.

  Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy A i S lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

  Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
  Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin (1) 
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5

  Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

  0,40 0,35 0,28 0,20
  Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t  0,53 0,46 0,37 0,27
  Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,40 0,35 0,28 0,20

  Wysokość stawek opłaty elektronicznej dla dróg krajowych klasy GP i G lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną

  Kategoria pojazdu Stawka opłaty elektronicznej za przejazd 1 km drogi krajowej (w zł)
  Klasy  pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin (1) 
  max. EURO 2 EURO 3 EURO 4 min. EURO 5

  Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t

  0,32 0,28 0,22 0,16
  Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej (2) co najmniej 12 t  0,42 0,37 0,29 0,21
  Autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej 0,32 0,28 0,22 0,16

  (1) Zgodnie z przepisami dyrektywy 70/220/EWG Rady z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. UE L 76 z 06.04.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L z 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).

  (2) Dopuszczalna masa całkowita łącznie z dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (naczepy).

  Na naszej stronie internetowej znajduje się narzędzie zwane kalkulatorem opłat, umożliwiające obliczenie wysokości opłaty za przejazd po określonej trasie. Kalkulator opłat pozwala użytkownikowi po wprowadzeniu miejsc rozpoczęcia i zakończenia podróży, jak również klasyfikacji pojazdu obliczyć na podstawie podanych informacji najkrótszą trasę (najkrótszy czas podróży w sieci dróg płatnych), przewidywany czas podróży i spodziewaną opłatę za przejazd odcinkami dróg płatnych.