TELEFONICZNE CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA
800 101 101

(numer bezpłatny dla użytkowników telefonów stacjonarnych w Polsce)

+48 22 521 10 10

(numer płatny dla użytkowników telefonów komórkowych i dla użytkowników z zagranicy)

Dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu - konto przedpłacone

  Dokumenty i informacje wymagane do rejestracji w systemie viaTOLL i utworzenia konta użytkownika – konto przedpłacone:

  • imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail);
  • dla podmiotów gospodarczych: nazwa firmy, adres rejestracyjny, forma prawna, numer NIP, numer i seria dokumentu tożsamości osoby reprezentującej firmę oraz jeden z poniższych dokumentów rejestracyjnych firmy:
   • KRS
   • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
   • kopia wyciągu z rejestru działalności gospodarczej
   • kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorstw
   • lub inny dokument rejestracyjny firmy
  • dowód osobisty lub paszport;
  • dowód rejestracyjny pojazdu lub kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • kopia dokumentu potwierdzającego klasę emisji EURO (akceptowane są określone, powszechnie stosowane, świadectwa potwierdzające klasę emisji spalin);
  • pełnomocnictwo do podpisania umowy (w przypadku, gdy umowa zawierana jest na rzecz innego podmiotu/osoby przez osobę trzecią lub gdy do umowy zawartej na rzecz innego podmiotu/ osoby dodawane jest konto pojazdu);
  • informacja o preferowanym sposobie dokonywania opłaty elektronicznej;
  • adres korespondencyjny oraz informacje o preferowanym kanale komunikacji (numer telefonu komórkowego do otrzymywania SMS-ów i odbierania telefonów, numer telefonu stacjonarnego, adres e-mail, fax);

  Proces rejestracji kończy się podpisaniem umowy pomiędzy użytkownikiem, a operatorem systemu viaTOLL.